Algemene voorwaarden

  1. Alle diensten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na beëindiging der diensten. Klachten of protest dienen ons aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of ereloonnota. Met latere klachten zal geen rekening worden gehouden.
  2. Een vertraging in de uitvoering der diensten kan de opdracht ervan niet vernietigen, noch aanleiding geven tot het vorderen van enige schadevergoeding. Terzake neemt Montes Miguel genoemd MVS-Service een middelen verbintenis op zich. De uitvoeringstermijn wordt maar ten titel van inlichting gegeven.
  3. Al de prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend zolang geen volledige wilsovereenkomst is bereikt. De aanvang van de werkzaamheden door Montes Miguel genoemd MVS-Service zal pas geschieden na wilsovereenkomst met de klant of in voorkomend geval wanneer de klant zijn overeengekomen voorschotvoldaan heeft op de rekening van Montes Miguel genoemd MVS-Service. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend in de afsluitende factuur.
  4. Alle facturen zijn betaalbaar in onze bedrijfszetel. De betalingen geschieden contant. Indien onze facturen niet betaald werden op de vervaldatum, verklaren partijen zich akkoord dat vanaf de vervaldatum een intrest van 1 % per maand automatisch zonder verwittiging of ingebrekestelling zal verschuldigd zijn met een minimum van 72 €.
  5. Indien er geen betaling volgt binnen de 8 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 72 €. Deze schadevergoeding bedoelt een vergoeding te zijn voor het ongemak, de schade, de verliezen en de kosten die de wanbetaling bij Montes Miguel genoemd MVS-Service veroorzaakt.
  6. Alle taksen, BTW, zijn altijd ten laste van de klant-opdrachtgever.
  7. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de uitvoering der diensten, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, die toepassing zullen maken van Belgisch recht.
  8. Deze algemene voorwaarden sluiten alle mogelijke andersluidende voorwaarden van derden of van medecontractanten uit.